Modelant l’Equip d’Atenció Primària gold standard

06/04/2021

Una proposta basada en la realitat

Amb la intenció de descobrir la innovació real en els equips d’atenció primària catalans, l’equip editorial de l’informe “Innovant en l’atenció primària a Catalunya. Una aproximació a la realitat” ha fet un treball de camp basat en 22 entrevistes a líders professionals que inclou un ampli espectre d’equips d’atenció primària (EAP) metropolitans centrals, perifèrics i rurals, dones i homes, metges, metgesses i infermeres, directius i professionals assistencials i, a més a més, ha revisat els 45 projectes que des de l’atenció primària es van presentar als premis que la Societat Catalana de Gestió Sanitària va convocar el 2018.

Perfil de l’EAP gold standard

Una vegada recollit aquest material, l’equip editorial creu que està en condicions de fer un perfil de l’EAP gold standard:

Gestiona la demanda amb pautes de seguiment de processos clínics elaborades de conformitat amb l’evidència, disposa d’un algoritme de motius de consulta d’acord amb les competències dels seus professionals, els quals mostren agendes amb disponibilitat suficient per donar resposta a les eventualitats del dia, sense necessitat d’haver d’obrir consultes de sobreeixidor. En aquest marc, potencia la gestió infermera de la demanda. Analitza amb cura les peticions de visita amb la finalitat de canalitzar-les apropiadament entre l’atenció presencial i la telemàtica.

Promou el treball en equip multidisciplinari mitjançant models organitzatius avançats com l’UBA-a-3, els equips de capçalera o la segmentació organitzativa basada en les necessitats poblacionals. Incorpora el perfil de l’assistent clínic, la tècnica de cures auxiliars d’infermeria, el farmacèutic o farmacèutica i la treballadora social.

Atén les persones amb necessitats sanitàries i socials complexes amb equips multidisciplinaris que col·laboren amb els serveis socials municipals i mantenen contactes eficients amb els serveis sociosanitaris del territori.

Organitza l’atenció a la infància mitjançant el desplegament de les competències infermeres, la disponibilitat real de pediatres i la col·laboració, quan convé, dels metges i metgesses de família. Una visió col·legiada entre diversos EAP del mateix territori i el suport del servei de pediatria de l’hospital referent poden ser estratègics.

Fomenta les decisions clíniques compartides preparant específicament el personal mèdic i d’infermeria en la matèria i té en compte l’opinió dels pacients en assumptes organitzatius, de circuits i de millores de tota mena mitjançant dinàmiques de cocreació.

Manté bones connexions amb les entitats, associacions i institucions públiques del territori, amb les quals elabora el mapa d’actius de salut, una eina imprescindible per a la prescripció social. Desplega una cartera de programes de foment de la salut comunitària basada en l’evidència i l’efectivitat. Genera un teixit amb les farmàcies comunitàries, les quals esdevenen aliades en les estratègies de l’EAP.

Incorpora els serveis de salut mental, atenció a la salut sexual i reproductiva, fisioteràpia, odontologia, podologia i nutricionista a la dinàmica de l’EAP. Disposa de referents clínics i de grups de treball right care amb la finalitat de promoure les pràctiques de valor.

Ofereix una cartera àmplia de serveis diagnòstics i terapèutics i desplega connexions de telemedicina amb les especialitats més comunes. Disposa d’un pressupost per a proves complementàries externes sobre el qual ret comptes, però no pateix restriccions prèvies.

Té a l’abast cadenes de valor dels processos clínics més freqüents, un conjunt de criteris, pautes i circuits acordats conjuntament entre els EAP del mateix territori i els metges i metgesses especialistes de l’hospital referent i, a més a més, disposa d’unes videoconsultes eficients i profitoses. Rep periòdicament la visita dels metges i metgesses especialistes de l’hospital amb els quals manté sessions clíniques i accions formatives a més d’un espai per a consultes de pacients.

Té informació de primera mà quan un pacient de l’àrea bàsica ingressa a l’hospital, la qual cosa li permet contribuir a les decisions clíniques que es prenen durant l’hospitalització, a més de coordinar apropiadament l’alta.

Té una estratègia participativa i de clima d’equip. Gestiona el talent apropiadament, prevé el burnout, fomenta lideratges positius i, en matèria de governança, intenta, dins dels marcs legals, la màxima implicació possible dels professionals en les decisions fonamentals.

En el món rural, amb consultoris perifèrics aïllats, l’EAP elabora un pla per anar canviant el criteri de presencialitat dels professionals pel de programació proactiva de visites amb una via telefònica eficient per a les demandes no programades.

En l’eventualitat de reformes, l’EAP genera processos de cocreació tenint en compte els professionals i els pacients, com també les noves necessitats de recepció individualitzada, consultoris amb pantalles compartides, treball en equip multidisciplinari, telemedicina, teleassistència i treball comunitari.

Comparteix: