La participació ciutadana: element clau en la millora de la qualitat de l’atenció sanitària

28/03/2022

L’Organització Mundial de la Salut defineix en la seva estratègia un canvi de paradigma en la manera que els serveis sanitaris es financen, gestionen i es proveeixen. L’adopció d’una atenció centrada en els pacients a nivell internacional és rellevant per donar resposta als reptes més urgents que hauran d’enfrontar els sistemes de salut a nivell mundial com l’envelliment de la població, la globalització d’estils de vida no saludables, la salut mental, la poca accessibilitat a uns sistemes de salut fragmentats, manca de retiment de comptes i transparència per part dels proveïdors. Una estratègia global centrada en el pacient permetrà assolir una cobertura de salut universal, millorar l’accés a l’atenció, millorar els resultats clínics i en salut, millorar l’alfabetització i l’autocura, millorar la satisfacció amb l’atenció, millorar l’eficiència dels serveis i reduir els costos totals.

Per desenvolupar aquest tipus d’atenció s’han destacat, com a elements importants a tenir en compte, l’educació i la formació del pacient per afavorir el seu apoderament, juntament amb les estratègies adients de health literacy.  De la mateixa manera, la participació dels pacients és important per compartir amb el professional sanitari les decisions relatives a la seva salut, així com per adequar les intervencions a les seves expectatives.

En aquest context de l’atenció sanitària centrada en el pacient, l’atenció sanitària basada en el valor s’està revelant com el nou paradigma en la provisió de serveis de salut, promovent l’atenció centrada en el pacient i l’optimització dels processos assistencials, on la mesura de resultats i l’experiència dels pacients són fonamentals. L’experiència del pacient en els darrers anys ha centrat per tant un nou element de valor en la qualitat de l’atenció sanitària i en aquest sentit es parla d’atenció centrada en el valor com a atenció enfocada des de la perspectiva de qui rep el servei o atenció rebuda i se centren en aspectes que preocupen als pacients. Per tant, l’atenció va dirigida al pacient, a la família i a la societat, i ha de servir per resoldre els seus problemes de salut incorporant seguretat, expectatives i qualitat de vida. L’experiència de pacient es defineix com la suma de totes les interaccions que es donen entre pacient i sistema de salut, en el marc d’una cultura d’organització concreta que influeix la percepció de la persona atesa. L’experiència del pacient és doncs una mesura de la percepció dels pacients sobre la seva experiència personal de l’atenció que han rebut en els diferents àmbits del procés assistencial i que tenen relació amb l’experiència del pacient.

La voluntat de participar forma part d’una demanda social i s’emmarca com a instrument per l’assoliment de la democràcia i la millora dels serveis. Es pot articular tant com a mitjà com a fi per a la creació de valor i, al mateix temps, com un suport per a la presa de decisions complexes.

En l’àmbit de la salut, la participació ciutadana permet incorporar de manera transparent i ordenada les persones i en general la societat en la presa de decisions públiques, partint de la base de la participació individual dels ciutadans en la pròpia salut i la relació directa amb els professionals que els atenen i els serveis que es generen. La participació de les persones té impacte en diferents àmbits, com ara en el foment de la presa de decisions compartides i l’apoderament del pacient per fer-se càrrec de la seva salut (nivell micro), en l’organització i la prestació de serveis a les comunitats properes (nivell meso) i en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques (nivell macro). En la relació professional-pacient és on s’identifica la interrelació individual i quotidiana de professionals i pacients com a primer nucli de participació en salut. A més a més, quan parlem de valor i dissenyar un model assistencial adequat a les necessitats i expectatives de les persones, construir una relació de col·laboració entre pacients, cuidadors/es i professionals esdevé clau.

És fonamentalment per tant la col·laboració activa de professionals de la salut, pacients i persones cuidadores per recollir les pràctiques que promouen la participació equitativa en la presa de decisió en salut a tots els nivells i interaccions que el pacient té amb el sistema per a la millora de la seva salut i experiència en l’atenció sanitària. En aquest sentit, la nova guia de recomanacions per implementar iniciatives de salut participativa dirigida a professionals i gestors sanitaris ajuda a impulsar accions que promouen un canvi cultural en les organitzacions.

Referències

  • Caro-Mendivelso J, Barrionuevo-Rosas L, Solans M AC. Atenció sanitària centrada en valor a Catalunya. Reptes i oportunitats per contribuir al futur. 2019.
  • Almazán C., Moharra, M., Caro Mendivelso J., Ramírez A., Carrillo G., Baijet J.,Dordas A., Vilarasau N., Parameswaran L., Herczeg L.. Salut Participativa per una atenció centrada en el valor. Guia de recomanacions per a implementar projectes de salut participativa i promoure una conversa més equitativa entre professionals, pacients i cuidadors/es. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2021.
  • WHO. What are integrated people-centred health services?
  • Escarrabill J. Almazán C. Barrionuevo-Rosas L, Moharra M, Fité A JJ. Elements clau que influexen en l’experiència del pacient. Patients reported experience measurements. 2020.
  • Porter ME. What Is Value in Health Care? N Engl J Med. 2010;
  • Coulter A, Fitzpatrick R CJ. The point of care: measures of patients’ experience of hospital: purpose, methods and uses [Internet]. 2009. Available from: https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/Point-of-Care-Measures-of-patients-experience-in-hospital-Kings-Fund-July-2009_0.pdf  
  • Guilabert M, Martínez-García A, Sala-González M, Solas O, Mira JJ. Results of a Patient Reported Experience Measure (PREM) to measure the rare disease patients and caregivers experience: a Spanish cross-sectional study. Orphanet J Rare Dis. 2021 Feb 5;16(1):67. doi: 10.1186/s13023-021-01700-z. PMID: 33546736; PMCID: PMC7866674.
  • Colditz P, Sanders MR, Boyd R, Pritchard M, Gray P, O’Callaghan MJ, Slaughter V, Whittingham K, O’Rourke P, Winter L, Evans T, Herd M, Ahern J, Jardine L. Prem Baby Triple P: a randomised controlled trial of enhanced parenting capacity to improve developmental outcomes in preterm infants. BMC Pediatr. 2015 Mar 4;15:15. doi: 10.1186/s12887-015-0331-x. PMID: 25884634; PMCID: PMC4363360.

Foto de Saul Mercado

Comparteix: