La infermeria de salut comunitària a Eslovènia

05/09/2022

La infermeria de salut comunitària a Eslovènia és un component important del sistema de salut i opera com a servei independent o unitat organitzativa dins dels 61 centres d’atenció primària de salut a tot el país. Segons l’Institut Nacional de Salut Pública, el 2017 treballaven 716 infermeres comunitàries, mentre que la mitjana de persones per infermera comunitària era de 2.883. El concepte subjacent a la infermeria de salut comunitària és el treball de camp en un districte geogràficament definit que abasta la provisió d’atenció de salut familiar als pacients en tots els períodes de la vida. S’implementa al domicili del pacient, als centres d’atenció primària a la comunitat, sent les primeres a identificar els canvis socials i respondre-hi de manera ràpida i eficaç. Les infermeres comunitàries s’ocupen activament de l’estat de salut de les persones en una àrea sanitària designada, desenvolupen programes de promoció de la salut i, per tant, fomenten que les persones al seu càrrec prenguin les millors decisions per a la seva pròpia salut i la de les seves famílies. La infermeria de salut comunitària comprèn les àrees de treball següents: visites de salut a persones, famílies i comunitats; prestar atenció sanitària a dones embarassades, puerperi, nadons a la llar; i la cura de la salut dels pacients a domicili.

Els canvis demogràfics, socials i sanitaris impacten significativament el treball de les infermeres comunitàries. Tenint en compte tots aquests canvis, la infermeria de salut comunitària hauria d’haver estat millorada fa una dècada en termes de contingut i personal i comptar amb un finançament sostenible. L’Anàlisi del Sistema de Salut d’Eslovènia del 2015 va identificar la necessitat d’ampliar i promoure l’abast del treball d’infermeria de salut comunitària. La Resolució sobre el Pla Nacional de Salut 2016-2025 “Junts per una Societat Saludable” estableix que la clau per garantir l’accés a una atenció sanitària de qualitat per als grups vulnerables de la població i per reduir les desigualtats en salut passa pel desenvolupament de la infermeria de salut comunitària.[1]

Què s’ha fet i què s’ha aconseguit?

El 2013 va sorgir l’oportunitat de millorar la infermeria de salut comunitària i enfortir el paper de les infermeres comunitàries amb el projecte “Cap a una millor salut i reducció de les desigualtats en salut” com a part del programa del Mecanisme Financer Noruec. Implementat en tres entorns locals, aquest projecte va tenir com a objectiu millorar els programes preventius per a nens, adolescents i adults, disminuir les desigualtats en l’atenció de la salut, assegurar que els grups vulnerables estiguin inclosos en l’atenció preventiva i enfortir la salut a la comunitat local. El projecte va mostrar que molts continguts, eines i enfocaments nous són efectius a la infermeria de salut comunitària. El projecte pilot es va completar el 2016. Després d’avaluar i optimitzar les solucions provades, es va proposar estendre’l a 27 centres d’atenció primària més de salut i comunitats locals relacionades. Amb aquesta finalitat, Eslovènia va rebre fons del Programa Operatiu de la Política de Cohesió Europea per al 2014-2020. El projecte “Actualització i desenvolupament de programes d’atenció preventiva i la seva implementació en atenció primària de salut i comunitats locals” és administrat pel Ministeri de Salut. Tant el Ministeri de Salut com l’Institut Nacional de Salut Pública brinden suport i orientació a les activitats del projecte als centres d’atenció primària de salut, així com un seguiment substantiu del projecte.[2]

El projecte engloba diverses activitats encaminades a:

 • reforçar el paper de salut pública dels centres d’atenció primària de salut, el seu paper actiu en la prevenció de malalties, la promoció de la salut i la reducció de les desigualtats en salut entre les persones del districte on opera un centre de atenció primària de salut;
 • reduir la càrrega de malalties cròniques en nens, adolescents i adults;
 • incloure les persones vulnerables a l’atenció preventiva; i
 • introduir el model d’enfocament comunitari per promoure la salut i reduir les desigualtats en salut a les comunitats locals.

Juntament amb els tres entorns pilot, aquestes activitats millorades d’infermeria de salut comunitària s’estan implementant a 30 dels 61 centres d’atenció primària de salut. Des del 2021, aquestes activitats les duen a terme totes les infermeres comunitàries i estan finançades per l’Institut d’Assegurança de Salut d’Eslovènia.

Els seus objectius són:

 • actualitzar i harmonitzar les formes d’actuació de la infermeria preventiva en salut i augmentar-les;
 • actualitzar i harmonitzar allò que s’inclou als enfocaments d’infermeria de salut preventiva;
 • planificar la realització d’infermeria de salut comunitària preventiva programada;
 • garantir també que els grups vulnerables estiguin inclosos a l’atenció preventiva i reduir les desigualtats en salut; i
 • promoure la salut a la comunitat local.

Per tal d’implementar aquest projecte, es van organitzar cursos de capacitació on es van discutir els detalls més importants de les noves activitats. S’ha contractat personal nou però, lamentablement, la dotació de personal prevista continua sent insuficient.

En el marc de l’actualització de la infermeria de salut comunitària, el projecte duu a terme les accions següents:

 1. Prestar atenció domiciliària a nadons i dones en puerperi segons el programa millorat.
 2. Establir contacte amb els qui no responguin a una invitació per a una revisió preventiva en un centre de medicina familiar, identificar el motiu de la manca de resposta i prendre mesures basades en el motiu identificat.
 3. Prestar serveis d’assessorament en comunitats locals dirigits a persones vulnerables.
 4. Elaborar anàlisis del districte de treball i un pla de salut comunitària preventiva

Aprenentatges i reflexions

 • Les infermeres comunitàries tenen un paper vital en les activitats integrals de salut preventiva interdisciplinària per a grups vulnerables de la població.
 • Per a pacients incapaços d’assistir a una institució de salut, les activitats preventives al seu entorn domiciliari poden ser prestades per infermeres comunitàries, contribuint així a una millor qualitat de vida de la persona i la família.
 • Les infermeres comunitàries, com a infermeres implicades amb l’atenció familiar i comunitària, consideren la imatge completa de la comunitat, el context cultural en què viu una família, així com les relacions entre els membres de la família.
 • L’orientació de la infermeria de salut comunitària cap al benestar de la persona, la família i la comunitat, especialment els grups vulnerables de la població, ha de continuar sent un element important per garantir la igualtat en l’accés als serveis de salut.
 • Les infermeres comunitàries han d’ampliar, actualitzar i aprofundir constantment els seus coneixements i així mantenir de manera independent la seva posició com a expertes clau en el sistema de salut el treball del qual es fa a les llars dels pacients. Cal introduir estudis de postgrau per a les prestadores d’infermeria de salut comunitària el més aviat millor, ja que això donarà suport a una atenció sanitària  d’alta qualitat en infermeria de salut comunitària.
 • Les dades recopilades a través de les anàlisis dels diferents districtes de treball ens ajudaran a crear una xarxa eficient de proveïdors d’infermeria de salut comunitària que se sustentarà en els criteris següents, a més de les normes de dotació de personal: les necessitats d’atenció de la població a l’àrea d’infermeria de salut comunitària, l’estructura demogràfica i epidemiològica de la població en districtes individuals, un índex de desenvolupament per a districtes individuals, el caràcter rural i les condicions especials de les àrees demogràficament amenaçades i les àrees geogràficament remotes.
 • En millorar la infermeria de salut preventiva i realitzar activitats addicionals, les infermeres comunitàries ajuden activament a reduir les desigualtats en salut, faciliten la integració de les persones vulnerables a l’atenció preventiva i promouen la salut a la comunitat local. La seva fortalesa rau en el seu coneixement excepcionalment bo de les persones que viuen al seu districte, on poden identificar problemes socials i de salut i també cercar solucions a través de les seves connexions amb la comunitat local i les organitzacions no governamentals. D’aquesta manera s’estableixen les condicions perquè una persona romangui al seu entorn familiar el màxim de temps possible, malgrat la seva edat, malaltia o malaltia. Les infermeres comunitàries són les coordinadores de tota mena d’ajut a la llar i actuen com a enllaç entre una persona i el metge personal.
 • La cooperació interdisciplinària ha crescut gràcies a les connexions que s’han fomentat, així com al treball als grups d’experts i equips de coordinació establerts als centres d’atenció primària durant el projecte per donar suport a la prevenció integrada de malalties cròniques i reduir les desigualtats en salut.

Referències

[1] Ministry of Health of Republic of Slovenia, 2016. Analysis of the Health System in Slovenia, Optimizing service delivery: Final report.

[2] Government Office for Development and European Cohesion Policy of the Republic of Slovenia, 2015. Operational Programme for the Implementation of the EU Cohesion Policy 2014–2020. https://www.eu-skladi.si/en/cohesion-by-2020-1/key-documents

Foto de Martino Pietropoli

Comparteix: