Informe Innovació en l’Atenció Primària de la Salut

20/10/2022

Ara fa un any que es va publicar l’Informe final “Innovació en l’Atenció Primària de la Salut” per part d’esadecreapolis i amb la col·laboració del Departament de Salut, la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària (CAMFIC), l’Associació d’Infermeria de Família i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS).

A continuació donem accés a l’informe final i reproduïm el seu resum executiu.

Resum executiu

L’Atenció Primària és el primer nivell d’assistència a les persones que té la vocació de resoldre els problemes de salut més freqüents i té un rol central dins del sistema sanitari en els objectius de millorar l’estat de salut de la població, assegurar l’accessibilitat, l’equitat, i garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.

Els reptes de l’atenció primària són múltiples, i requereixen intervencions multinivell per mantenir i millorar la qualitat del sistema d’atenció primària: canvis urgents a nivell macro (polítiques públiques, pressupostos, canvis estructurals), a nivell organitzatiu (innovació, redisseny), i nivell micro (funcionament diari dels equips).

Aquest treball s’ha centrat en l’elaboració de propostes d’innovació a nivell mezzo de l’organització, que permetin millorar els instruments i processos de treball dels professionals, per tal d’incrementar l’impacte en la salut de les persones ateses.

Les propostes d’innovació s’han elaborat a través d’una treball combinat amb la visió d’un grup d’experts, la participació amplia de professionals a través d’un qüestionari administrat a 470 professionals, i la visió de les persones ateses per l’atenció primària a través d’un taller de treball. En la fase d’identificació de necessitats amb els professionals s’han identificat 57 necessitats, de les quals 7 han estat prioritzades pels professionals. Així mateix, el taller amb persones ateses ha permès identificar 6 temes d’expectatives i necessitats d’innovació.

A partir d’aquestes necessitats prioritzades, el grup d’experts del projecte ha proposat desenvolupar 5 projectes d’innovació concrets:

 1. Gestió proactiva de la demanda a partir del perfil clinico-social dels pacients.
 2. Innovar en la tipologia de visites per gestió de demanda reactiva o predictible.
 3. Disposar de tecnologies diagnòstiques i terapèutiques al CAP.
 4. Crear espais entre professionals per a la discussió de casos i decisions compartides.
 5. Reprendre les Rutes Assistencials de manera innovadora per a les principals patologies que desenvolupen la cronicitat. Aquest repte no s’ha treballat amb el grup d’experts d’aquest projecte, donat que ja s’estava desenvolupant amb el Departament de Salut i Esade Creapolis a través d’altres grups d’experts en les matèries, de les Rutes Assistencials 2.0 de Complexitat, Cronicitat, Diabetis i pròximament la de Respiratori i d’altres.

Altres propostes fetes pel grup d’experts i que ja s’estan contemplant i / o desenvolupant d’alguna manera en el sistema de salut per part del CatSalut o el propi Departament de Salut són:

 • Els equipaments diagnòstics en AP per augmentar la resolució assistencial.
 • Millorar la gestió de la demanda a partir de l’evolució i creixement del rol de la infermera i els administratius en els EAPs.
 • Desenvolupar una cartera de serveis en AP. Que inclogui l’atenció al final de la vida de les persones.
 • Desenvolupar l’atenció integrada.

Més enllà de les 5 propostes de projectes d’innovació, també s’han recollit diferents propostes i necessitats urgents a nivell macro, que tot i estar fora del perímetre d’aquest projecte d’innovació a nivell mezzo, és rellevant considerar per a abordar de forma sistèmica els canvis necessaris a l’atenció primària:

 • Necessitat d’incrementar els recursos professionals, tecnològics i d’espais amb funcionalitats més adaptades a les necessitats noves necessitats emergents.
 • Millorar la situació laboral i carrera professionals dels col·lectius d’Atenció Primària, evitant la fuita actual de talent i professionals.
 • Millorar la relació i la integració entre nivells assistencials, amb els serveis socials i l’atenció comunitària.
 • Incrementar capacitat i autonomia de gestió dels centres d’atenció primària.
 • Millorar la capacitat de prescripció des d’atenció primària (prescripció infermera, prescripció social, prescripció de productes intermedis).

Finalment, és important no perdre de vista que totes aquestes propostes de canvi (els projectes d’innovació proposats i els canvis estructurals a nivell macro) han d’orientar-se a millorar l’atenció a les persones i les seves expectatives, que en un taller amb ciutadans s’han resumit en 8 temes claus:

 1. Temps, accés i puntualitat.
 2. Coordinació – continuïtat entre AP i AE.
 3. Facilitat i simplificació del procés d’atenció.
 4. Atenció pro activa i preventiva.
 5. Confiança amb una atenció rebuda de qualitat i empàtica.
 6. Professionals amb temps disponible.
 7. Disminuir les diferències importants de serveis entre CAPs.
 8. Millorar la visibilitat i informació de l’oferta de serveis de l’Atenció Primària.

Comparteix: